Welkom op de website van vv Armada

Deze site is gemaakt op basis van het gratis Joomla-systeem en vormgegevens door middel van een template.logoAlle informatie die u op deze site kunt vinden, is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter een over het
hoofd gezien foutje tegenkomen of heeft u suggesties voor verbetering van de website, meldt u dit dan aub bij een van de beheerders van deze website via info@vvarmada.nl


Site info
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
woensdag 19 juni 2019
Huisregels vv Armada Afdrukken

 

Inhoud:

1. Algemeen voor jeugdleiders
2. Contributie
3. Specifiek bij thuiswedstrijden
4. Bij uitwedstrijden
5. Bij trainingen
6. Overige aandachtspunten
7. Beheer materialen
8. Sleutelbeheer sportaccommodatie
9. Veldverlichting
10. Diversen
11. Overige aandachtspunten
12. Spelerspas KNVB
13. Aan- en afmelden als lid
14. Jeugdcommissie seizoen 2008-2009

·                 
1. Algemeen voor jeugdleiders
1.    Bedenk bij alles wat je doet dat je met jeugd bezig bent;
2.    Blijf zelf onder alle omstandigheden sportief en presenteer je als Armadees steeds op een correcte/sportieve manier, ook als de tegenstander “andere middelen” gebruikt;
3.    Denk opleidingsgericht en niet prestatiegericht.
4.    Het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats stellen. Verlang prestaties, maar eis geen wedstrijdresultaat. Ook na een nederlaag kan een compliment richting speler/team op zijn plaats zijn;
5.    Maak spelers duidelijk dat individuele vooruitgang belangrijker is dan de stand op de ranglijst. Dit kan gebeuren d.m.v. een regelmatige beoordeling per speler (eventueel in groepsverband) waarbij diens sterke en zwakke punten worden toegelicht. Op welke punten heeft de speler vooruitgang geboekt en waaraan moet nog worden gewerkt.
6.    Elk team ontvangt jaarlijks een teambijdrage. Deze teambijdrage is enerzijds bedoeld als een wasvergoeding en anderzijds om de jeugdleiders in de gelegenheid te stellen activiteiten voor het team te organiseren. De organisatie van de activiteiten (aard en omvang) is een verantwoordelijkheid van de desbetreffende jeugdleider(s).

2. De contributie
Elke vereniging bestaat uit leden, die voor hun lidmaatschap geacht worden een bepaald bedrag per jaar te betalen; de contributie. De hoogte van deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Reeds geruime tijd geldt voor alle NIEUWE leden dat contributie-inning alleen via een doorlopende (automatische) bankmachtiging gaat. Voor de penningmeester heeft dit als groot voordeel dat hij niemand achterna hoeft te lopen om hem/of haar erop attent te maken dat de contributie nog niet betaald is. Voorkomen wordt ook dat er contributieachterstanden optreden. Uitsluitend de leden die al vóór het seizoen 2002-2003 lid waren en geen machtiging hebben getekend, kunnen hun contributie op de oude manier betalen, dus via een acceptgiro. Ook zij worden natuurlijk geacht de contributie tijdig betaald te hebben! De contributie wordt geïncasseerd (zoals door uzelf aangegeven op de bankmachtiging) c.q. dient betaald te zijn op 1 september of op 1 maart van het lopende seizoen.

3. Specifiek bij thuiswedstrijden:
- Zorg dat je tijdig aanwezig bent;
- Met je eigen sleutel de sleutelbos, welke toegang verstrekt tot alle ruimten, uit de materialenruimte nemen;
2 kleedlokalen en het speelveld worden aangewezen (in kantine hangt een actueel overzicht);
De leiders van de tegenstander ontvangen een gratis kop koffie;
- Harrie Claessen legt de wedstrijdklapper met alle informatie elke week gereed in de bestuurskamer.
- Zorg voor goed gedrag (voor, tijdens en na de wedstrijd);
Orde en netheid in kleedlokalen. Verlaat als laatste het lokaal en kijk na of er nog iets ligt;
Na afloop wedstrijd twee kleedlokalen poetsen en als er geen wedstrijd meer is afsluiten en sleutel in materialenruimte terughangen;
Zorg voor een scheidsrechter. Een scheidsrechterfluit is verkrijgbaar in de kantine;

Wedstrijdformulier voor A,B,C en D-jeugd invullen in bestuurskamer. Een exemplaar geef je aan de tegenstander de overige twee zijn voor Harrie Claessen. Voor E en F-jeugd moet de uitslag doorgegeven worden aan de wedstrijdsecretaris via mail of telefonisch. Die geeft de uitslag via internet door aan de KNVB voor 18.00 uur.

Op zondag wedstrijdformulieren inleveren bij Harrie Claessen Rozenlaan 14 Grevenbicht. Nieuw vanaf oktober 2006 is dat de wedstrijdsecretaris de uitslagen via internet moet doorgeven aan de KNVB voor 18.00 uur.

- Bij jeugdwedstrijden 2 doelen klaarzetten; Na afloop wedstrijd nagaan of verplaatsbare doelen nog gebruikt moeten worden, zo neen , terugzetten;
- Zorg voor wedstrijdbal en 2 inspeelballen per team, bij aanvang wedstrijd inspeelballen verzamelen en als reserve wedstrijdballen gebruiken;
Zorgen dat geen materialen kwijtraken. Gebeurt dit toch zulks doorgeven aan materiaalbeheerder Jos Lemmens;
Op het gebied van lichaamsverzorging wijzen we erop, dat het douchen na de wedstrijd verplicht is!

- Indien meisjes aanwezig zijn kunnen zij zich douchen in de scheidsrechtersruimte;

- Na wedstrijd zorgen dat alle gebruikte ballen weer in ballenhok terechtkomen;
De sleutelbos doorgeven aan de volgende jeugdleider dan wel weer terughangen in de materialenruimte;
Shirts wassen;
Na afloop ontvangt de groep en de leider(s) een consumptie voor rekening van de vereniging; Hiervoor een bonnetje invullen in de kantine en afgeven aan de beheerder;
Let er op dat iedereen hieraan deelneemt. Zorg ervoor dat als iemand hieraan niet deelneemt hij/zij zich afmeldt. De insteek hiervan is dat voor de wedstrijd samen bij elkaar wordt gekomen, er wordt samen gevoetbald en na de wedstrijd even samen nablijven (hoeft niet lang te zijn, e.e.a. zelf bepalen). Dit geldt alleen bij thuiswedstrijden;

4. Bij uitwedstrijden:
Zorg dat je tijdig aanwezig bent;
Bij uitwedstrijden vertrekken wij vanaf de kantine van de v.v. Armada op de afgesproken tijd, welke op het wekelijks programma staat aangegeven. Indien nodig, maak afspraken over vervoer;
Zorg voor goed gedrag (voor, tijdens en na de wedstrijd), orde en netheid in kleedlokalen. Verlaat als laatste het kleedlokalen om na te zien of er nog iets is blijven liggen;

Wedstrijdformulier invullen. Een exemplaar meenemen en aan Harrie Claessen, Rozenlaan 14 afgeven;

- Er zijn verenigingen waarbij je uitgenodigd wordt om na afloop een consumptie voor rekening van die vereniging te nuttigen. Hieraan, indien mogelijk, gevolg geven;

- Een kilometervergoeding is mogelijk in de volgende voorwaarden:
1. maximaal 4/5 auto’s;
2. 0,19 euro per km indien en voor zover er sprake is van een rit van meer dan 30 km;

- Op het gebied van lichaamsverzorging wijzen we erop, dat het douchen na de wedstrijd verplicht is!

5. Bij trainingen:
- De jeugdleider zorg voor een goede voorbereiding van je training;
- Zorg voor goedgedrag, orde en netheid;
- Zorg dat je op tijd aanwezig bent;
- De spelers moeten 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn;
- Open het kleedlokaal en neem de benodigde attributen o.a. ballen voor je training;
- Zorg dat lokalen gesloten worden en alle ballen etc. weer opgeruimd en gepoetst in de bergingsruimte worden opgeslagen;
- Zorg er voor dat jouw keeper(s) geregeld de keeperstrainingen bezoeken;
- Zorg er voor dat alle spelers voldoende meespelen;
- Laat de keepers veelvuldig meevoetballen op trainingen;
- Gevarieerde trainingen zijn leuk voor de kinderen maar zijn niet altijd het beste voor hun opleiding. Herhalen van belangrijke/zwakke punten (in diverse vormen) is van groot belang;
- Trainingen goed voorbereiden en nabeschouwen is erg belangrijk;
- Tel voordat je begint met de training de ballen. Ook na het trainen graag hetzelfde aantal terugleggen (inclusief de netten en overige materialen);
- Na elke training of wedstrijd zorgt de betreffende leider/trainer van het team, dat het kleedlokaal in schone toestand wordt achtergelaten en dat de verlichting en de douches niet onnodig aan staan;
- Trainingsdoelen dienen elke donderdagavond, na afloop van de laatste jeugdtraining, teruggezet te worden;
- Doe tijdens de trainingen het licht uit in de kleedlokalen;
- Adviseer de spelers om na de trainingen, vooral als het donker is, met z'n tweeën of meer kinderen via de kortste weg naar huis te gaan. Dit geldt vooral voor jongere spelers;
- Na de trainingen is het mogelijk zich te douchen

6. Overige aandachtspunten:
- Verplicht:  na wedstrijd douchen en het dragen van scheenbeschermers;
- Zorg dat afmelding goed geregeld is m.a.w. afmelding moet vanzelfsprekend worden bij training en wedstrijd;
- Een EHBO koffer is aanwezig in de scheidsrechterruimte en in de kantine;
- Een extra telefoon is beschikbaar in scheidsrechterruimte;
- Douchegelegenheid voor de meisjes (gemengde teams) in scheidsrechterruimte mogelijk;

- Bij een vriendschappelijke wedstrijd: zie handelwijze thuiswedstrijd. 
- Een vriendschappelijke wedstrijd kan louter plaatsvinden na overleg met het wedstrijdsecretariaat Harrie Claessen. Harrie Claessen informeert Jos Lemmens over het gebruik van het speelveld. De kantine wordt hiervoor niet extra geopend; 

7. Beheer materialen:
- Voorafgaande aan een voetbalseizoen ontvangen de leiders de benodigde materialen voor hun team. Deze materialen bestaan uit een sporttas, shirts, keepers trui en -handschoenen, waterzak met spons en drinkfles en een overzicht met de KNVB nummers van de spelers en een sleutelset van de accommodatie. Daarnaast ontvangen alle leiders een leidersjas.
- Elke speler is in principe verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij werkt. De spelers worden door de jeugdleiders aangewezen, en zijn mede verant woordelijk voor het opruimen van de materialen die gebruikt worden tijdens de training.
- De truitjes worden verzorgd door de leiders.
- Het toezicht, het beheer en de verzorging van het materiaal is in handen van materiaalbeheerder Jos Lemmens.
- Gedurende het voetbalseizoen is elke trainer en -leider verantwoor delijk voor de gebruikte materialen zoals ballen, hesjes en pionnen en moet hij ervoor zorgen dat alle spullen in goede orde in het daarvoor bestemde materiaalhok terug komen.  De ballen in de goede rekken terugleggen (zie kleuren!!!!); Ingeval lopende het seizoen materialen vernieuwd moeten worden, wordt dit besproken met materiaalbeheerder Jos Lemmens.
- De ballen dienen na elke training te worden schoongemaakt. Afspoelen is mogelijk in de kleedlokalen of het scheidsrechterlokaal;
- Gebruik niet alleen de ballen die hard zijn. De lege ballen graag oppompen met de compressor;
- Natte overgooiers dienen uitgehangen te worden in het ballenhok. Laat ze nooit nat in de tas zitten. Hang ze nooit over de verwarming!!
- Bij kwijtraken van materialen dient dit meteen gemeld te worden bij materiaalbeheerder Jos Lemmens.
- Na de laatste wedstrijd of toernooi dienen de tenues en het overige materiaal ingeleverd te worden bij de materiaalbeheerder Jos Lemmens.
- Stoppende leiders dienen de training- c.q. regenjas en de accommodatiesleutel in te leveren bij de materiaalbeheerder Jos Lemmens.

8. Sleutelbeheer sportaccommodatie:
- Voor de vereniging is een plan ten behoeve van het sleutelbeheer van de sportaccommodatie opgesteld. Ingevolge dit plan is ook voor de jeugdcom missie een sleutelbeheer ontwikkeld. Elke leider, voor zover noodzakelijk krijgt een sleutel van het ballenhok. Het beheer komt er hier op neer, dat een sleutelset voor de totale accommodatie (m.u.v. de kantine) voor de jeugd commissie centraal op een vaste locatie ligt en wel in het ballenhok/materialenhok. Bovendien hangt aan deze sleutelset ook de sleutel van de verplaatsbare doelen. Na afloop van de trainingen c.q. wedstrijden controleren de jeugdleiders alle kleedlokalen. De sleutels moeten na afloop van de laatste trainingen in het ballenhok opgehangen worden. Ook op dinsdag!

9. Veldverlichting:
- De veldverlichting moet bediend worden via de massage ruimte. In deze ruimte zit verborgen achter de deur de schakelkast.
- Volg de instructies, zoals vermeld op deze schakelkast, nauwkeurig op. Indien en voor zover mogelijk wordt het aantal in te schakelen verlichtingsmasten tot een minimum beperkt. 
- Verder worden deze lampen meteen na de training uitgeschakeld.

10. Diversen:

Speeltijden:
A-jeugd         2 x 45 minuten;
B-jeugd         2 x 40 minuten;
C-jeugd         2 x 35 minuten;
D-jeugd         2 x 30 minuten;
E-jeugd         2 x 25 minuten;
F-jeugd         2 x 20 minuten; 
Bambino       2 x 15 minuten

Afgelastingen:
- Jos Lemmens en de consul besluiten of wedstrijd afgelast wordt op zaterdag en zondagmorgen.
- Indien er een wedstrijd afgelast is neemt Jos Lemmens contact op met de wedstrijdsecretaris Harrie Claessen.
- De afgelastingen worden bekend gemaakt op onze site (Harrie Claessen).
- In het geval van een afgelasting informeert de wedstrijd secretaris Harrie Claessen één van de jeugdleiders, tegenstander en de kantine beheerder over het niet doorgaan van de wedstrijd. 
- Als de KNVB tot een algehele afgelasting over gaat wordt niemand telefonisch geïnformeerd maar wel via onze site www.vvarmada.nl of via teletekst 603.

Info over het wedstrijdenprogramma:
Voor het begin van elke competitie krijgen alle jeugdleden en senioren een programmaoverzicht van de wedstrijden die hun team moeten spelen. Dit over zicht dient uitgereikt te worden aan de spelers. Uiterlijk iedere vrijdag wordt het wekelijkse wedstrijdprogramma voor de jeugd en senioren opgehangen in de kantine. Het programma en de standen worden ook door Harrie Claessen in de kantine en via de eigen website van Armada  www.vvarmada.nl gepubliceerd.

11. Overige aandachtspunten bij wedstrijden en trainingen:
- Bij uitwedstrijden waarbij niet voor vervoer wordt gezorgd, dient de speler er voor te zorgen dat hij over een goed vervoermiddel beschikt.
- De spelers zijn tijdens de heen - en terugreis volgens KNVB normen verzekerd;
- Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidrechters, leiders, trainers en publiek. Voetballen is een teamsport waar bij we allemaal op elkaar zijn aangewezen en we dus ook allemaal wel eens fouten maken. Daarvoor moeten we begrip hebben.
- Bovendien maakt een scheidsrechter meestal minder fouten dan  welke speler op het veld!. Iedereen legt zich dus neer bij zijn beslissing.
- Vóór en na elke wedstrijd geeft iedere speler de scheidsrechter, grensrechters en de tegenspelers een hand. De leiders houden hier toezicht op;
- Elke speler gedraagt zich in het kleedlokaal, zowel voor als ook na de training of wedstrijd. Niet altijd kan een trainer of leider aanwezig zijn. Voor de trai ning snel omkleden en naar het trainingsveld;
- Tijdens trainingen en wedstrijden worden geen kettin kjes, horloges, oorringen en ander voorwerpen gedragen die voor de spelers of een ander gevaar kunnen opleve ren;
- Andere sporten bedrijven is op jeugdige leeftijd alleen maar gezond. Informeer bij de spelers of de spelers nog veel aan sport doen naast het voetballen bij onze vereniging. Houdt daar rekening mee, zodat overbelas ting voorkomen worden. Informeer ook als andere activiteiten samenvallen;
- Als de spelers problemen hebben met medespelers dienen deze door hen zelf in eerste instantie opgelost te worden. Mocht dit niet lukken dan kunnen de trainers of leiders proberen dit op te lossen. Lukt dat niet dan kun je altijd contact opnemen met het bestuurslid jeugdzaken;
- Zowel bij de trainingen, als ook bij de wedstrijden dienen de kleedlokalen op de normale wijze gebruikt te worden. Gebruik het kleedlokaal als je eigen huiskamer. *N.b. Ook het licht in de douches!!
- Gebruikte bandages, etc. dienen in de afvalbak gedepo neerd te worden. 
- Het afkloppen van de voetbalschoenen dient buiten het kleedlokaal te geschieden en niet in de kleedkamers, of buiten tegen de muur van de kantine (er zijn bezems!). Gebruik de prullenbakken in de kleedlokalen en ook de bakken buiten. Ze staan er niet voor niets;
- Laat de spelers de sokken nooit met elastiek hooghouden. Elastiek knelt het bloed af, gebruik hiervoor b.v. klittenband of tape;
- Badslippers ter voorkoming van zwemmerseczeem bij het douchen zijn verplicht.
- De spelers zorgen ervoor dat er niets in de kleedlokalen achterblijft en maken deze schoon. In ieder kleedlokaal is een trekker voor de vloer aanwe zig.
- De leider verlaat als laatste het kleedlokaal;
- Neem de lege theekannen en de niet gebruikte bekers mee naar de kantine;
- Het is verboden om buiten de trainingsuren of wedstrijden het hoofdveld te betreden. Hiervoor is de oefenhoek bestemd als ook het trainingsveld. Op deze wijze houden we de velden en vooral de doelgebie den zolang mogelijk in orde!. Indien spelers in de toekomst hier geen gehoor aan geven zullen passende maatregelen getroffen worden. Afgesproken wordt dat als straf de betreffende speler één wedstrijdschorsing krijgt;
- Indien de spelers door ziekte of andere omstandigheden niet in staat zijn om aan de training of wedstrijd deel te nemen, dient men zich tijdig af te melden, bij de leider of trainer!;
- Afmelden voor de wedstrijd doen we minstens een dag voor de wedstrijd;

- De voetbalschoenen moeten goed onderhouden worden;
- Uit veiligheidsoverwegingen voor alle spelers en medespe lers worden afschroefbare noppen voor de D-, E-, en F-jeugdspelers verboden;
- Scheenbeschermers zijn bij wedstrijden voor alle jeugdteams verplicht. Tijdens de trainin gen ook bij de D-, E-, F-jeugd;
- Een trainingspak voor de trainingen of na de wedstrijd is ook geen overbodige luxe!!;
- Het voetbalshirt (en de broek bij A, B en C-jeugd) wordt door de club verstrekt en verzorgd.
- Het shirt dient door iedereen in de broek gedragen te worden.
- Tijdens de wedstrijden spelen we niet met afgezakte kou sen. Men dient zorg te dragen dat iedereen beschikt over de juiste kleding (geen afwijkende kleur broek en kou sen).
- Laat zien dat we op het veld een eenheid zijn!;
- Het is mogelijk dat alle leden tegen een sterk gereduceerd tarief een trainingspak kunnen kopen. Nadere informatie kan verkregen worden via het publicatiebord in de kantine.

13. Aanmelden als nieuw lid:
** Zie startpagina van Armada - site; vul Word-document in en volg instructies.

- Dit dient U te doen bij de wedstrijdsecretaris (ledenadministratie Armada) Peter Schoutrop, 
- Enkele gegevens zijn van belang nl.:

·     Naam;

·     Adres;

·     Postcode en plaats;

·     Telefoonnummer;

·     Geboorte datum;

·     Pasfoto voor KNVB-spelerspas (ouder dan 11 jaar D-jeugd)

·     Eventuele specifieke bijzonderheden (bv. gezondheid);

- De indeling van jeugdspelers geschiedt na overleg tussen het bestuurslid jeugdzaken en de betreffende leiders.

- De ouders worden hiervan door de leider op de hoogte gesteld.

- Bij senioren leden bepaald de hoofdtrainer in wat voor team de spelers voetballen in overleg met bestuurslid technische zaken.

- Peter Schoutrop meldt het lid aan bij de KNVB en bezorgt de spelerspas bij de desbetreffende jeugdleider of seniorenleider.

******************************************************************************************************

Afmelden als lid.

 

Als een kind wil stoppen met voetballen, dient dit gemeld te worden via de jeugdleider. De jeugdleider informeert Bert van Wegberg.

Hierna zal Peter Schoutrop het lid afmelden bij de KNVB.

 

 

Invoering spelerspas vanaf seizoen 2006 – 2007

 

Doel van de spelerspas:

·         Betere controle wedstrijdformulier ßà spelerspas vóór tijdens en/of ná de wedstrijd (scheidsrechter).

·         Betere controle op speelgerechtigheid bij bindende wedstrijden.

·         Visuele controle spelerspas ßà speler vóór en ná de wedstrijd door de aanvoerders (moet vóór aanvang bij de scheidsrechter worden aangegeven).

·         Verbeteren identificatie speler(s) bij ongeregeldheden/overtredingen vóór tijdens of kort na de wedstrijd.

 

Voor wie wél/géén pas?

·         Alle spelende leden vanaf de D-jeugd; wél.

·         F- en E-jeugd; níet.

·         Meisjes 9-13 in meisjesteam; níet.

·         Meisjes 9-13 in jongensteam; wél.

·         E-speler in D-team; níet (wel een notitie op het wedstrijdformulier).

·         D-disp.speler in E-team; wél (moet dispensatiebrief tonen en een notitie op het wedstrijdformulier)

·         Veteranen welke níet in competitieverband spelen; niet.

·         G-voetbal; niet.

·         Bij futsal wordt ook de spelerspas ingevoerd.

 

Nieuw lid/overschrijving:

·         Het nieuwe lid wordt aangemeld. Binnen een week ontvangt de vereniging een ‘aanvraagformulier spelerspas’ + een tijdelijke pas die 21 dagen geldig is. Het aanvraagformulier met nieuwe pasfoto moet z.s.m. retour Sdu Identification, zodat binnen 21 dagen de definitieve pas is geleverd.

·         Bij overschrijving wordt ook een ‘aanvraagformulier spelerspas’ + een tijdelijke pas ontvangen en ook hier dus z.s.m. het formulier zonder pasfoto retourneren, zodat binnen 21 dagen de definitieve vernieuwde spelerspas is geleverd.

·         De ‘oude’ spelerspas met daarop de ‘oude’ verenigingsnaam moet bij de oude vereniging worden ingeleverd.

 

Geldigheid spelerspas:

·         De geldigheidsduur is vanaf datum uitgifte, 5 jaar geldig.

·         Bij overschrijving blijft de datum van uitgifte van de eerste pas van toepassing.

·         Elke 5 jaar moet dus weer een aanvraagformulier met nieuwe pasfoto worden opgestuurd naar Sdu Identification.

·         De pas is strikt persoonlijk en niet te gebruiken voor andere doeleinden dan voetbal.

·         Er zijn twee barcodes op de pas en deze zijn aan elkaar gekoppeld;

·         Een barcode gekoppeld aan het relatienummer en

·         Een barcode gekoppeld aan de foto.

 

De Controles:

·         Vóór iedere wedstrijd:

·         Worden de passen aan de scheidsrechter getoond. Hij controleert de passen met de spelers op het wedstrijdformulier in het bijzijn van beide aanvoerders/begeleiders.

·         De aanvoerders/begeleiders tekenen voor juistheid van de gegevens.

·         De spelerspassen van beide teams dienen tijdens de wedstrijd goed te worden opgeborgen.

·         Ná de wedstrijd:

·         Worden de passen van toegevoegde spelers op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter gecontroleerd.

·         Ook de gegevens van bij voorvallen betrokken spelers worden op het formulier vermeld.

·         De scheidsrechter ondertekent het formulier.

·         Nieuw is dat ook de aanvoerders het formulier nogmaals ondertekenen.

 

·         Visuele controle:

·         Vóór de wedstrijd kan door de aanvoerders/begeleiders visuele controle worden aangevraagd bij de scheidsrechter en deze controle vindt plaats in het bijzijn van de spelers.

·         Visuele controle ná de wedstrijd, kan ook worden aangevraagd kort voor de aanvang, in de rust of zelfs meteen na de wedstrijd.

 

Afspraken bij de behandeling van de aanvraagformulieren:

·         Pasfoto’s mogen niet digitaal worden aangeleverd.

·         Geen pasfoto’s bíj leveren, nieten of met paperclip bevestigen.

·         Pasfoto recht plakken, barcodes moeten zichtbaar blijven.

·         Is een speler lid van veldvoetbalvereniging A en lid van futsalvereniging B, dan vult vereniging A het aanvraagformulier in en levert de pasfoto. Beide verenigingen ontvangen dan een spelerspas.

·         Doorbelasting in seizoen ‘06/’07.

·         Verrekening via rekening courant.

·         KNVB is eigenaar van de pas.

·         Bovenste deel aanvraagformulier is voor archief vereniging, onderste deel met foto gaat naar Sdu.

 

Kostenplaatje benodigdheden (voor vereniging):

·         Spelerspas                  € 2,50

·         Overschrijving              € 2,--

·         Vervanging/verlies      € 5,--

·         Mapjes voor pasjes van ’n team € 2,-- (verkrijgbaar bij KNVB)


Hoe omgaan met sancties:

 

De leiders hebben tijdens verenigingsactiviteiten correct taalgebruik.

Het mag duidelijk zijn dat de jeugdleiders een voorbeeld functie vervullen;

 

Het is verboden om in wedstrijdkleding van de VV Armada te roken.

Verder is het is verboden in de kleedlokalen te roken;

 

Tijdens trainingen/wedstrijden of andere activitei ten kunnen zich met spelers onregelmatighe den voordoen, die variëren van een onschuldig inci dent tot een ernstig voorval. Het is in eerste instantie een taak van de jeugdleiders/trainer hierbij corrigerend op te treden. Ingeval echter gemeend moet worden sancties op te leggen zoals een schorsing voor een of meerdere wedstrijden of de deelname aan verdere trainingen te weigeren, is vooraf een overleg met bestuurlid jeugdzaken of bij senioren met bestuurslid technische zaken  noodzakelijk. In samenspraak zal de op te leggen sanctie worden besproken. De uitein delijk toe te passen sanctie evenals de wijze van bekend making hiervan zal dan aan het bestuur worden voor ge legd.

 

Namens bestuur v.v.Armada

Opgemaakt d.d. 24 augustus 2007

Harrie Claessen

 

 

Senioren programma

Geen programma bekend

Junioren programma

Bekijk hier de jeugdwedstrijden

Activiteiten 2018/2019

Vr 26-10-2018
Activiteit Armada 1: Oud Armada Schuttersfeest

Vr 7-12-2018
Activiteit Armada 3: Sinterklaasparty

Zo 6-1-2019
Nieuwjaarsreceptie

Vr 11-1-2019
Darttoernooi enkel spel

Vr 22-2-2019
Bal van Armada

Vr 8-3-2019
Haringbijten

Vr 12-4-2019
Activiteit Armada dames: De laatste vaart

Vr 3 mei 2019
Darttoernooi dubbel spel

Vr 17-5-2019
Activiteit Armada 2: Irish Night

Zo 14-6-2019
Mixtoernooi + seizoensafsluiting BBQ

TOP-sponsor Jeugd

Onze STER-sponsor

Hoofdsponsors

Contact

Adres
Sportpark 'Den Dreesj'
Steenweg 20
6127 AE Grevenbicht

Contact
T: 046 48 58 134
M: info@vvarmada.nl

Banknr: NL27RABO0117203602 

Huidig aantal bezoekers

We hebben 18 gasten online